HMS

J. Johnsen & Sønner AS har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig på alle måter og samsvarer med regelverket som er gitt i arbeidsmiljøloven, med tilhørende forskrifter.

J. Johnsen & Sønner AS fokuserer på at HMS arbeidet blir fordelt internt slik at det skal være kortest mulig vei til den som har beslutningen innen området, og vi jobber med stadig forbedringer. Våre ledere skal være kjent med og utøve sitt ansvar på en god måte. Og vi skal sette av de resurser som er nødvendig for å oppnå gode resultater for vår arbeid med Helse, Miljø og Sikkerhet. Uansett er det J. Johnsen & Sønner AS øverste leder som har ansvaret for ett fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

J. Johnsen & Sønner AS plikter å:
  • sørge for at lokaler og arbeidsplasser er i tråd med de kravene regelverket setter.
  • sørge for løpende kartlegging av arbeidsmiljøet i henhold til risikoforhold, helsefare og velferd, og iverksette nødvendige tiltak.
  • sørge for løpende kontroll av arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse, det hvor det er identifisert fare, eller kan være risiko for å utvikle helseskader på kort eller lang sikt.
  • organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne.
  • skaffe sakkyndig bistand til å foreta kontroller, målinger og så videre når det er nødvendig.
  • sørge for at lovens bestemmelser om vernetjeneste gjennomføres.
  • sørge for at arbeidstakerne får den opplæringen og instruksjonen som er nødvendig i arbeidet.

Arbeidet med HMS skal være systematisk og løpende hos J. Johnsen & Sønner AS. Som arbeidsgiveren er J. Johnsen & Sønner AS ansvarlig for å innføre og vedlikeholde et system for internkontroll. 

Våre medarbeidere

Medarbeiderne hos J. Johnsen & Sønner AS har også plikter i forhold til arbeidsmiljøet. De skal aktivt medvirke til gjennomføringen av tiltak som settes i verk knyttet til helse, miljø og sikkerhet, og delta i det organiserte vernearbeidet.

Våre medarbeidere har plikt til å følge de verneinstruksene og sikkerhetsrutinene som er fastsatt for sin arbeidsplass. Dersom en arbeidstaker ikke følger instruksene - for eksempel ved å la være å bruke pålagt verneutstyr - kan det medføre sanksjoner.

Dersom arbeidstakere blir oppmerksom på feil eller mangler de ikke selv kan rette opp, skal de straks melde fra om dette til arbeidsgiver. Hvis en arbeidstaker mener arbeidet de utfører ikke kan fortsette uten fare for liv og helse, skal han/hun avbryte arbeidet sitt umiddelbart.

Stans av farlig arbeid eller varsling av kritikkverdige forhold skal ikke få konsekvenser for vår medarbeiders ansettelsesforhold hos J. Johnsen & Sønner AS

Målsetning for HMS
  • Vi skal ikke ha ulykker 
  • Vi skal ha ett godt arbeidsmiljø
  • Vi skal ha ett lavt sykefravær
Share with Friends

Kontakt oss

51 82 75 80

jjs@jjs.no
J. JOHNSEN & SØNNER AS|Moseidveien 1, 4033 Stavanger|Telefon 51 82 75 80|jjs@jjs.no|Utviklet av NetPower